Privacy2019-12-06T13:45:11+00:00

Privacy

 

Privacyverklaring MD Change

MD Change is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Bedrijfs- en contactgegevens:

MD Change is een organisatieadviesbureau, met als specialisaties strategieontwikkeling, verandermanagement, programma- en senior projectmanagement.

Contactgegevens:

Drs. M.A. Dogterom MMO

Isaac da Costastraat 81
3245 RN Sommelsdijk
Telefoon: 0031 (6) 43175372
Kamer van Koophandel nummer 72290145
E-mail: m.dogterom@mdchange.nl

Website: www.mdchange.nl

Persoonsgegevens, die wij verwerken:

MD Change verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens, die wij verwerken:

 • Initialen, voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens, die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Bankrekeningnummer.

Doel en grondslag van de verwerking van persoonsgegevens.

MD Change verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het toesturen van informatie
 • Het aangaan en afhandel
 • Toesturen van informatie
 • U te kunnen bellen of e-mailen, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • MD Change verwerkt ook persoonsgegevens, als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bewaartermijnen persoonsgegevens.

MD Change bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

CategorieBewaartermijnReden
Initialen, voor- en achternaam2 jaar na het laatste actieve zakelijke contactInformatie kunnen terugvinden over de cliënt en/of de uitgevoerde opdracht
Adresgegevens2 jaar na het laatste actieve zakelijke contactInformatie kunnen terugvinden over de cliënt en/of de uitgevoerde opdracht
Telefoonnummer2 jaar na het laatste actieve zakelijke contactInformatie kunnen terugvinden over de cliënt en/of de uitgevoerde opdracht
E-mailadres2 jaar na het laatste actieve zakelijke contactInformatie kunnen terugvinden over de cliënt en/of de uitgevoerde opdracht
Overige door de cliënt verstrekte gegevens2 jaar na het laatste actieve zakelijke contactInformatie kunnen terugvinden over de cliënt en/of de uitgevoerde opdracht
Locatiegegevens2 jaar na het laatste actieve zakelijke contactInformatie kunnen terugvinden over de cliënt en/of de uitgevoerde opdracht
Bankrekeningnummer2 jaar na het laatste actieve zakelijke contactInformatie kunnen terugvinden over de cliënt en/of de uitgevoerde opdracht

Delen van persoonsgegevens met derden

MD Change verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend, indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven, die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. MD Change blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

MD Change gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door MD Change en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens, waarover wij van u beschikken, in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar m.dogterom@mdchange.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

MD Change wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

MD Change neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met via m.dogterom@mdchange.nl.